Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN DONNA MUSIC B.V. 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Donna Music B.V.. In deze voorwaarden duiden we onszelf aan als ‘wij’ of ‘ons’ en onze relaties als ‘opdrachtgever’.

1 ALGEMEEN

[1] Op al onze diensten, leveringen en aanbiedingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen en/of aanvullingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

[2] Wanneer wij bij de uitvoering van een overeenkomst gebruik maken van een of meerdere derden, dan zijn wij gerechtigd ook een beroep te doen op door deze derde(n) gehanteerde algemene voorwaarden.

2 OFFERTES

[1] Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

[2] Offertes hebben een maximale geldigheidsduur van 14 dagen vanaf de offertedatum.

[3] Na acceptatie van een offerte, hebben wij altijd 14 dagen de tijd om onze acceptatie te herroepen.

[4] Een uit meerdere onderdelen samengestelde offerte kan enkel integraal en dus niet gedeeltelijk worden geaccepteerd.

3 OVEREENKOMSTEN

[1] De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de opdrachtgever mondeling, dan wel per e-mail, per WhatsApp of per SMS de boeking heeft bevestigd bij Donna Music.

[2] Wijzigingen en/of aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Indien een wijziging en/of aanvulling meerwerk met zich meebrengt, geldt hiervoor een aanvullende vergoeding. Indien de hoogte daarvan niet wordt overeengekomen, zal deze door ons eenzijdig naar redelijkheid worden vastgesteld.

[3] Indien opdrachtgever in gebreke blijft de uitvoering en/of voortgang van een overeenkomst mogelijk te maken, komen alle gevolgen hiervan, alsmede eventuele extra kosten volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

[4] Wij zijn gerechtigd zonder opgaaf van redenen offertes, overeenkomsten en/of boekingen te weigeren.

[5] Opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder onze schriftelijke toestemming een artiest door te boeken naar derde(n). Aan onze toestemming kunnen wij altijd nadere voorwaarden verbinden.

[6] Opdrachtgever is verplicht bij iedere boeking te melden door welke sponsors (met vermelding van merk en productgroep) het evenement/optreden gesponsord wordt, bij gebreke waarvan wij een optreden kunnen annuleren met behoud van de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding.

4 OPTREDEN

[1] Wij (en de artiest) zijn volledig vrij in de wijze waarop de overeenkomst en vooral het optreden zal worden uitgevoerd.

[2] Opdrachtgever dient voor iedere artiest zorg te dragen voor een deugdelijke afsluitbare/bewaakte (kleed)ruimte met (in de directe nabijheid) sanitaire voorzieningen.

[3] Behoudens schriftelijke toestemming van ons, is het niet toegestaan om tijdens optredens geluid en/of beeldopnames te maken. Bij overtreding verbeurt opdrachtgever aan ons een direct opeisbare boete van € 5.000,- ongeacht het recht om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen.

[4] Er mogen geen beperkingen gelden tijdens de soundcheck en/of optreden van de artiest. Indien er beperkingen gelden welke afbreuk (kunnen) doen aan het optreden en/of imago van de artiest, is de artiest gerechtigd zijn optreden te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding komt te vervallen.

[5] Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goed bereikbare, deugdelijke en veilige werkplek voor de artiest en daarvoor alle noodzakelijke maatregelen te treffen, bij gebreke waarvan de artiest gerechtigd is zijn optreden te annuleren of indien het optreden reeds is aangevangen tijdelijk of definitief te staken zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding komt te vervallen.

[6] Opdrachtgever is er mee bekend en akkoord dat iedere artiest een rider met eigen voorwaarden heeft aan welke voorwaarden door opdrachtgever moet zijn voldaan, bij gebreke waarvan de artiest gerechtigd is zijn optreden te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding komt te vervallen.

[7] Op verzoek van de opdrachtgever verstrekken wij foto’s, logo en/of artwork van de artiest in bruikleen. Deze materialen blijven ons eigendom en moeten binnen 7 dagen na het optreden worden geretourneerd. De materialen mogen enkel worden gebruikt voor de promotie van het optreden van de artiest zelf en nadrukkelijk niet voor commerciële exploitatie zoals merchandising, etc.

[8] Opdrachtgever mag enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons gebruik maken van naam en/of afbeelding van een artiest. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan voor dit gebruik een aanvullende vergoeding worden gevraagd.

[9] De kosten van promotie komen altijd volledig voor rekening en risico van opdrachtgever en nimmer ten laste van ons of de artiest.

[10] Opdrachtgever is enkel gerechtigd het optreden van de artiest (op welke wijze dan ook) te promoten na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Voorwaarde voor deze toestemming is onder andere dat de gage volledig dient te zijn voldaan.

[11] Behoudens voorafgaande schriftelijke toezeggingen is de artiest niet verplicht om mee te werken aan de promotie van het optreden en/of het geven van interviews. [12] Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor alle benodigde vergunningen, licenties, etc. voor het feest/evenement. De gevolgen van het niet hebben van de benodigde vergunningen, licenties, etc. komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

[13] Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen gaat het altijd om een indoor optreden.

5 BUITENLAND

[1] Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de reservering en betaling van een businessclass vliegticket, inclusief luchthaventoeslagen vanuit Amsterdam, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

[2] Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de reservering en betaling van een luxe en schone kamer met dubbel bed en ontbijt in een 5* hotel, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

[3] Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor het vervoer ter plaatse in een deugdelijke representatieve auto (niet zijnde een taxi) met Engelssprekende chauffeur.

[4] Opdrachtgever dient ter plaatse in alle redelijkheid zorg te dragen voor alle benodigdheden van de artiest, bij gebreke waarvan de artiest dit zelf voor rekening en risico van opdrachtgever mag regelen.

6 INFORMATIE

[1] Opdrachtgever heeft een mededelingsplicht en is verplicht om tijdig aan ons alle informatie te verstrekken waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijze kan weten dat deze informatie voor het uitvoeren van de opdracht relevant is of kan zijn.

[2] Indien opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan voornoemde verplichting voldoet, zijn wij gerechtigd, afhankelijk van de omstandigheden, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, waarbij de extra kosten voor rekening en risico van opdrachtgever komen, of te annuleren zonder dat de met opdrachtgever overeengekomen vergoeding komt te vervallen.

7 TARIEVEN

[1] Al onze prijzen zijn altijd exclusief fiscale heffingen (zoals BTW), alsmede alle reis en verblijfskosten.

[2] Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn onze kosten exclusief de afkoop van rechtenorganisaties (zoals in Nederland Buma/Stemra/Sena/etc.) en dient u zelf voor de administratie en financiële afdracht met deze organisaties zorg te dragen.

[3] De in een overeenkomst opgenomen prijs is altijd gebaseerd op de op dat moment bekende gegevens. Indien er zich na de totstandkoming externe kostprijsverhogende factoren voordoen, zijn wij gerechtigd de prijs in de overeenkomst overeenkomstig aan te passen, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst te annuleren.

8 ANNULERING

[1] Opdrachtgever is altijd gerechtigd een optreden te annuleren tegen betaling van de volgende afkoopsom: Meer dan 30 dagen voor het optreden 75%* Minder dan 30 dagen voor het optreden 100% *Externe kosten welke niet meer geannuleerd kunnen worden, worden wel altijd 100% doorbelast.

[2] Wij zijn altijd gerechtigd een optreden te annuleren in het geval de artiest een radio en/of televisieoptreden, promotioneel optreden, optreden in het buitenland en/of verplichtingen vanuit de platenmaatschappij heeft, die geheel of gedeeltelijk samenvallen met het optreden van opdrachtgever, ook indien deze pas na de opdracht van opdrachtgever zijn ingepland.

[3] Wij zijn daarnaast gerechtigd een optreden te annuleren wanneer de artiest wegens gegronde reden (waaronder doch niet uitsluitend ziekte) niet kan optreden.

[4] In de situaties zoals bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel is opdrachtgever geen vergoeding voor het optreden verschuldigd, maar heeft opdrachtgever ook geen recht op enige (schade)vergoeding van ons of de artiest.

[5] In alle situaties waarin de artiest verhinderd is om op te treden, zullen wij op verzoek van opdrachtgever zoeken naar een vervangend optreden (van een andere artiest), waarbij de kosten voor het vervangende optreden volledig voor rekening en risico van opdrachtgever komen.

9 OVERMACHT

[1] Bij overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten.

[2] Onder overmacht wordt verstaan: elke oorzaak of omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor ons risico of risico van de artiest behoort te komen. Hieronder behoren, maar zijn niet gelimiteerd tot, de volgende omstandigheden: vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers, vervoersmogelijkheden, bedrijfsstoringen, ziekteverzuim en werkstakingen, epidemieën, pandemieën, alsmede indien de nakoming door ons of de artiest wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard.

[3] Indien er sprake is van overmacht, dient opdrachtgever ons alle redelijke medewerking te verlenen om de overeenkomst zodanig aan te passen, dat deze op een later tijdstip alsnog door ons kan worden uitgevoerd, waarbij alle overige afspraken in stand blijven. Indien dit niet lukt, zijn zowel wij als onze opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever dient in dat geval wel altijd alle reeds door ons verrichte werkzaamheden te vergoeden, welke hierbij wordt gesteld op een vast percentage van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

10 KLACHTEN

[1] Klachten/reclames dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van de prestatie schriftelijk te zijn ingediend.

[2] Te laat ingediende of niet (voldoende) gemotiveerde reclames worden niet in behandeling genomen.

11 AANSPRAKELIJKHEID

[1] Wij verrichten onze diensten naar beste kunnen en vermogen en spannen ons altijd maximaal voor u in om gemaakte afspraken te realiseren. Dit doen wij op basis van de bij ons bekende gegevens, de vaststaande feiten en de gegeven omstandigheden. Een verdere garantie wordt door ons niet verstrekt.

[2] Behoudens opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor schade (directe hetzij indirecte) en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door ons verrichte werkzaamheden dan wel uit enig verzuim in de door ons verrichte werkzaamheden.

[3] In het geval een artiest een optreden om welke omstandigheid dan ook moet annuleren, zijn wij enkel gehouden om ons in te spannen een vervangende artiest te regelen. Indien we hierin slagen zullen we de meer- of minderkosten van de nieuwe artiest met de opdrachtgever verrekenen. Indien wij hierin niet in slagen, is opdrachtgever geen vergoeding voor de artiest verschuldigd, maar zijn wij verder ook geen schadevergoeding verschuldigd.

[4] Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke voortkomt uit het ontbinden of opzeggen van een overeenkomst of last tot vervullen van een opdracht.

[5] Wij zijn niet aansprakelijk voor door ons ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

[6] Wij sluiten onze aansprakelijkheid voor indirecte- en vervolgschade uit.

[7] Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door onze aansprakelijkheidsverzekering en bij gebreke daarvan de hoogte van de opdrachtsom met een maximum van € 25.000,- .

[8] Indien er sprake is van een dreigende schade, is opdrachtgever verplicht om ons hiervan per direct in kennis te stellen en ons in de gelegenheid te stellen de dreigende schade te voorkomen en/of beperken.

[9] Opdrachtgever staat in en is verantwoordelijk voor de veiligheid van de door ons ingezette personen (onder andere artiesten, begeleiders, etc.) en bijbehorende zaken (platen, platenkoffers, koptelefoon, tassen, jassen, etc.). Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade welke wij en/of de door ons ingezette derden lijden ten gevolge van het verwonden of beschadigen van deze personen/zaken (bijvoorbeeld door agressie, diefstal, brand of beschadiging).

[10] Opdrachtgever dient ons volledig te vrijwaren tegen alle claims van derden uit hoofde van de uitvoering van een overeenkomst.

[11] Opdrachtgever dient zorg te dragen voor deugdelijke verzekeringen waaronder, maar niet beperkt tot, een aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering, brandverzekering, cascoverzekering, etc.

[12] Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of derden.

12 BETALING

[1] Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig recht op korting en/of verrekening.

[2] Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2% per maand.

[3] Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter inning van de vordering voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,00.

[4] Wanneer de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn wij gerechtigd alle overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten en/of te ontbinden zonder dat wij verplicht zijn tot enige (schade)vergoeding.

[5] Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige (schade)vergoeding en/of korting te verrekenen met enige door opdrachtgever verschuldigde betaling.

13 EIGENDOM

[1] Het eigendom van door ons geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken gaat pas over op opdrachtgever nadat opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

14 CONCURRENTIEBEDING

[1] Het is opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks in contact te treden met onze artiesten aangaande (vervolg)boeking(en), bij gebreke waarvan opdrachtgever aan ons een direct opeisbare boete verbeurt van € 10.000,- per overtreding en € 500,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om in plaats van deze boete een volledige schadevergoeding te vorderen.

15 INTELLECTUEEL EIGENDOM

[1] Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen dragen wij nimmer intellectuele eigendomsrechten over.

16 TOEPASSELIJK RECHT

[1] Op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, etc. is Nederlands recht van toepassing.

17 GESCHILLEN

[1] Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Donna Music B.V., tenzij opdrachtgever binnen één maand nadat wij ons jegens hem op dit beding hebben beroepen, schriftelijk kenbaar heeft gemaakt beslechting door de wettelijk bevoegde rechter te verkiezen.

18 SLOTBEPALING

[1] Door ons aan opdrachtgever gedane mededelingen, offertes, toezeggingen e.d. gelden altijd als vrijblijvend en kunnen niet als acceptatie of erkenning van de juistheid ervan worden beschouwd.

[2] In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslissen wij.

[3] Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtgever wordt geacht met deze wijzigingen akkoord te zijn gegaan indien hij niet binnen 7 dagen na de schriftelijke bekendmaking hiertegen bezwaar heeft gemaakt.

[4] Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Wij zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Loading...